За портала

 

 

Предназначение


 

Порталът за електронни административни услуги на МВР (ПЕАУ) Ви дава възможност бързо, лесно и сигурно да ползвате електронни административни услуги по следните направления на дейност: 

Пътна полиция:

oПроверка на задължения по ФИШ и НП с възможност за извършване на плащане;

oПромяна в регистрацията на пътно превозно средство;

oПредоставяне на право за ползване на табели с регистрационен номер по избор;

oИздаване на удостоверение с данни за регистрирани и с прекратена регистрация превозни средства;

oИздаване на удостоверения за правата и наложените наказания на водач на МПС; 

oПървоначално издаване на свидетелство за управление на моторно превозно средство;

oПодмяна на свидетелство за управление на моторно превозно средство;

oИздаване дубликат на свидетелство за управление на моторно превозно средство;

oИздаване на дубликат на контролен талон към свидетелство за управление на моторно превозно средство;

oИздаване на контролен талон "Водач на моторно превозно средство без наказания";

oИзвършване на първоначална регистрация на пътно превозно средство;

oПрекратяване на регистрацията на пътно превозно средство с писмено заявление от собственика;

oВременно спиране от движение на пътно превозно средство по желание на собственика;

oПускане в движение на временно спряно пътно превозно средство;

oИздаване на разрешение за временно движение на пътно превозно средство;

oИздаване на дубликат на свидетелство за регистрация на пътно превозно средство;

oПредоставяне на временни табели с регистрационен номер на лица – търговци, по смисъла на Търговския закон;

oМонтаж на регистрационни табели и/или идентификация на превозни средства на територията на областна дирекция на МВР, различна от областната дирекция по местоотчет на превозното средство.

Български документи за самоличност:

oИздаване на лични карти на български граждани;

oИздаване на паспорти на български граждани;

oИздаване на документи, удостоверяващи данни за издадени български лични документи за посочен период;

oИздаване на документи, удостоверяващи събития и факти, свързани с издаването на български лични документ.

Контрол на общоопасните средства:

oИздаване на разрешения за съхранение на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях от физически лица;

oПромяна на разрешения за съхранение на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях от физически лица;

oИздаване на разрешения за носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях;

oПромяна на разрешения за носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях;

oИздаване на Европейски паспорт за огнестрелни оръжия;

oИздаване на разрешения за транспортиране при внос/износ на огнестрелни оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия от физически и юридически лица, регистрирани като търговци;

oИздаване на разрешения за внос и износ на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях от физически лица;

oИздаване на разрешения за транзитен превоз на огнестрелни оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия от физически и юридически лица, регистрирани като търговци;

oИздаване на документи за транспортиране на взривни вещества за граждански цели в рамките на Европейския съюз от територията на друга държава членка до територията на Република България от физически лица;

oИздаване на писмено съгласие за транспортиране на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях на територията на Република България с издадено от друга държава членка разрешения за транспортиране;

oИздаване на разрешения за търговия с оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия;

oПромяна на разрешения за търговия с оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия;

oДопълване на разрешения за търговия с оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия;

oИздаване на разрешения за придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях от физически и юридически лица, регистрирани като търговци, от културни организации по Закона за закрила и развитие на културата и юридически лица с нестопанска цел;

oИздаване на разрешения за съхранение на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях от физически и юридически лица, регистрирани като търговци, от културни организации по Закона за закрила и развитие на културата и от юридически лица с нестопанска цел;

oПромяна на разрешения за съхранение на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях от физически и юридически лица, регистрирани като търговци, от културни организации по Закона за закрила и развитие на културата и от юридически лица с нестопанска цел;

oИздаване на разрешения за транспортиране на пиротехнически изделия и взривни вещества, с изключение на взривни вещества за граждански цели, от територията на Република България до друга държава членка от физически и юридически лица, регистрирани като търговци, и от юридически лица с нестопанска цел;

oИздаване на документи, удостоверяващ съгласието на Република България за транзитно преминаване или за изпращане на взривни вещества за граждански цели за целите на осъществяване на транспортиране в рамките на Европейския съюз;

oИздаване на разрешения за еднократно транспортиране на огнестрелни оръжия и боеприпаси от територията на Република България до територията на друга държава членка от физически и юридически лица, регистрирани като търговци;

oИздаване на разрешения за транспортиране на взривни вещества и пиротехнически изделия на територията на Република България от физически лица;

oИздаване на документи за транспортиране на взривни вещества за граждански цели в рамките на Европейския съюз от територията на друга държава членка до територията на Република България от физически и юридически лица, регистрирани като търговци, и от юридически лица с нестопанска цел;

oИздаване на разрешения за ремонтни дейности на оръжия и боеприпаси за тях от физически и юридически лица, регистрирани като търговци;

oИздаване на разрешения за придобиване на взривни вещества и пиротехнически изделия от физически и юридически лица, регистрирани като търговци, и от културни организации по Закона за закрила и развитие на културата;

oИздаване на разрешения за придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях от физически лица;

oПриемане на уведомление за придобиване, продажба, дарение или замяна на неогнестрелно оръжие и издаване на удостоверение;

oПриемане на уведомление за продажба, дарение или замяна на огнестрелно оръжие.

Частна охранителна дейност:

oИздаване на лиценз за извършване на частна охранителна дейност;

oПриемане на уведомление за сключване или прекратяване на трудов договор между лице, получило лиценз за извършване на частна охранителна дейност, и служител от неговия специализиран персонал;

oПриемане на уведомление за поемане или снемане от охрана на обект при извършване на частна охранителна дейност.

Миграция:

oИздаване на документ, удостоверяващ наличието на чуждо гражданство, обявен адрес, за разрешен срок за пребиваване, за влизане, напускане или преминаване през Република България, както и за други събития и факти, свързани с пребиваването на чужденци в Република България.

Пожарна безопасност и защита на населението:

oИздаване на Документ за правоспособност (Сертификат) за осъществяване на дейности, свързани с флуорсъдържащи парникови газове;

oИздаване на удостоверителни документи за възникнали произшествия и други и за предоставяне на информация за извършваната дейност.