Услугата ще бъде достъпна за ползване в края на месец юли 2016

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд