Добре дошли в портала за електронни административни услуги на

Министерство на вътрешните работи!

 

    

Предлаганите от МВР електронни административни услуги осигуряват:

  • Удобство за гражданите и бизнеса чрез съкращаване на времето, необходимо за подаване на заявление за предоставяне на услуга, както и за комуникация с ангажираната по съответната услуга администрация.
  • Възможност заявителя да получи документа, чрез който се предоставя услугата като електронен, когато е приложимо.
  • Възможност заявителя да заплати заявената административна услуга по електронен път.

 

В портала можете да намерите информация за предлаганите в меню „Услуги“ административни услуги, както и да заявите всяка от тях по електронен път. Заявяването на всяка от услугите изисква квалифициран електронен подпис, издаден от лицензиран от Комисията за регулиране на съобщенията доставчик на удостоверителни услуги.

 

Валидността на квалифицирания електронен подпис може да бъде проверена в портала чрез функционалност за тестово подписване.

 

Можете да направите справка за текущи или изпълнени услуги, заявени чрез портала.

 

Порталът осигурява възможност да създадете свой потребителски профил, като за целта се регистрирате, което ви дава възможност за достъп до меню „Моите е-услуги“. Осигурена е възможност чрез:

  • "Преглед на преписка по услуга", да бъдат прегледани документите по заявени от Вас услуги - текущи/изпълнени/прекратени поради неизпълнени условия за стартиране;
  • "Преглед на статус по изпълнение на услуга", да бъде прегледан статуса на заявени от Вас текущо изпълнявани услуги. 

 

Всички издадени електронни документи по услуги, предоставяни от МВР чрез портала, могат да бъдат визуализирани чрез меню „Преглед на електронни документи“.

 

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд