Вход в системата
Ако нямате създаден профил моля, направете Регистрация

Вход в системата
Електронна поща:*


Парола:*Потребителите на портала могат да влязат в системата чрез създадения от тях уникален потребителски профил за:
  • заявяване на електронни услуги чрез избор от списък с услуги, поддържан в портала
  • преглед на документите по заявена от потребителя текуща или изпълнена услуга
  • преглед на статуса по изпълнение на текуща услуга
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд