Такси

За предоставяне на услугата се дължат държавни такси, които се събират по електронен път, съгласно "Раздел V. Такси по Закона за движението по пътищата" от Тарифа №4 за таксите, които се събират в системата на МВР по закона за държавните такси.