Такси

Документ " Тарифа  №4 за таксите, които се събират в системата на МВР по Закона за държавните такси, одобрена с ПМС № 53 от 26.02.1998 г."
Раздел I
“Такси по Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия”
Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2011 г.) (1) За издаване на разрешения, удостоверения и документи за извършване на дейности с оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия се събират следните такси:
т.8. за допълване на разрешение за търговия с оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия - 300 лв.