Такси

Документ " Тарифа  №4 за таксите, които се събират в системата на МВР по Закона за държавните такси, одобрена с ПМС № 53 от 26.02.1998 г."
Раздел I
“Такси по Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия”
Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2011 г.) (1) За издаване на разрешения, удостоверения и документи за извършване на дейности с оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия се събират следните такси:
41. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 6 от 2015 г., в сила от 23.01.2015 г.) за издаване на предварително писмено съгласие за транспортиране на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях на територията на Република България с издадено от друга държава членка разрешение за транспортиране от физически и юридически лица, регистрирани като търговци, и от юридически лица с нестопанска цел - 60 лв., а за физически лица - 20 лв.