Такси

Документ " Тарифа   №4 за таксите, които се събират в системата на МВР по Закона за държавните такси, одобрена с ПМС № 53 от 26.02.1998 г."

Раздел I “Такси по Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия”

Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2011 г.) (1) За издаване на разрешения, удостоверения и документи за извършване на дейности с оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия се събират следните такси:

 т.47. (нова - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) за издаване на Европейски паспорт за огнестрелно оръжие - 110 лв.