Такси

За предоставяне на услугата се дължат държавни такси, които се събират по електронен път, съгласно "Раздел V. Такси по Закона за движението по пътищата" от Тарифа №4 за таксите, които се събират в системата на МВР по закона за държавните такси.

Таксата се определя от длъжностното лице, което обработва постъпилото по електронен път заявление. Заявителят, на посочен от него при заявяване на услугата адрес на електронна поща, се уведомява по електронен път за сумата, която следва да заплати за услугата