Такси

За предоставяне на услугата се дължат държавни такси, които се събират по електронен път, съгласно Тарифа №4 за таксите, които се събират в системата на МВР по закона за държавните такси.

Таксата се определя от длъжностното лице, което обработва постъпилото по електронен път заявление. СППТЕАУ уведомява заявителя чрез указанията за плащане за тази сума, които получава на посочения във връзка с услугата адрес на електронна поща.