Такси

Документ " Тарифа  №4 за таксите, които се събират в системата на МВР по Закона за държавните такси, одобрена с ПМС № 53 от 26.02.1998 г."
Раздел IX
“Такси по Закона за частната охранителна дейност (Нов - ДВ, бр. 32 от 2004 г.)”
Чл. 57. (Нов - ДВ, бр. 32 от 2004 г.) (1) За издаване на лиценз за извършване на частна охранителна дейност се събират следните такси:
1. за лична охрана на физически лица:

а) на територията на отделна област 1500 лв.;
б) на територията на цялата страна 5000 лв.;
     
2. за охрана на имуществото на физически или юридически лица:
а) на територията на отделна област  1500 лв.;
б) на територията на цялата страна 5000 лв.;
     
3. за охрана на мероприятия:
а) на територията на отделна област  1500 лв.;
б) на територията на цялата страна  5000 лв.;
     
4. за охрана на ценни пратки и товари:
а) на територията на отделна област 1500 лв.;
б) на територията на цялата страна 5000 лв.;
     
5. (нова - ДВ, бр. 77 от 2011 г., в сила от 04.10.2011 г.) за самоохрана на имущество на търговци или юридически лица:
а) на територията на отделна област 700 лв.;
б) на територията на цялата страна 3000 лв.
(2) За издаване дубликат на лиценз се събира такса 150 лв.