Такси

За предоставяне на услугата се дължат държавни такси, които се събират по електронен път, съгласно Тарифа №4 за таксите, които се събират в системата на МВР по закона за държавните такси.

Таксата се определя от длъжностното лице, което обработва постъпилото по електронен път заявление и е на базата на  възрастта на заявителя (определена по данни за дата на раждане) и отчитайки наличието на удостоверителен документ за трайно увреждане. Заявителят, на посочен от него при заявяване на услугата адрес на електронна поща, се уведомява по електронен път за сумата, която следва да заплати за услугата.