Условия за предоставяне на услугата

Административната услуга "Промяна на собственост на регистрирано пътно превозно средство (ППС)" се предоставя съгласно чл.144 ал.2 на ЗДвП, чл. 15 и чл. 16 от Наредба №I-45 от 24 март 2000 г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на МПС и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните ППС на български гражданин или чужденец/гражданин на ЕС, с уредено право на пребиваване на територията на Р България.

 

Услугата се заявява от физическо лице нотариус, в ролята му на „посредник“, който представлява гражданите в процеса по регистриране на ПС.

 

 Ръководство за работа с услугата.

 Видеоклип за работа с услугата.

 

Нормативни документи:

  • Закон за електронното управление;
  • Закон за движение по пътищата;
  • Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги;
  • Наредба за обмена на документи в администрацията;
  • Наредба за общите изисквания за мрежова и информационна сигурност;
  • Наредба №I-45 от 24 март 2000 г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на МПС и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните ППС;
  • Наредба №54 от 30.12.2016 г. за регистрите на Гаранционния фонд за обмена и защитата на информацията и за издаването и отчитането на задължителните застраховки по чл. 461, т.1 и 2 от Кодекса на застраховането.

 

Заявител на услугата:

  • Нотариус, които разполага с КЕП, в който е вписано ЕГН/ЛНЧ/ЛН на нотариуса.

 

Условия за получателя на услугата:

  • Физически лица - български граждани и чужденци (с право на пребиваване в РБ) с български документи за самоличност;
  • Юридически лица – регистрирана в Р България и с адрес на седалище в Р България.