Условия за предоставяне на услугата

Административната услуга се предоставя съгласно чл.108, ал.2 от  ЗОБВВПИ на физическо и юридическо лице, регистрирано като търговец, и от юридическо лице с нестопанска цел, което подава  заявление чрез свой законен представител или пълномощник. Срокът за изпълнение на услугата е общо 30 дни, считано от датата на заплащане на услугата, като времето за отстраняване на нередовности се изключва.

 

Нормативни документи:
        ○   Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (ЗОБВВПИ).

 

Условия за получателя на услугата:
        ○    Документът се издава на лице, получило разрешение за производство, търговия, придобиване и/или съхранение на взривни вещества за граждански цели по реда на ЗОБВВПИ;
        ○    Да няма друго прието заявление за изпълнение на същата електронна услуга за същото лице, към момента на подаване на заявлението по електронен път.