Условия за предоставяне на услугата

Административната услуга се предоставя съгласно чл.99 ал.2 от  ЗОБВВПИ на физическо лице, което лично подава заявление. Срокът за изпълнение на услугата е общо 30 дни, считано от датата на заплащане на услугата, като времето за отстраняване на нередовности се изключва.

 

Нормативни документи:
        ○    Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (ЗОБВВПИ);
        ○    Закон за частната охранителна дейност.

 

Условия за получателя на услугата:
Разрешение за транспортиране на взривни вещества и пиротехнически изделия се издава на физически лица, получили разрешение за придобиване по чл. 50, ал. 2 и по чл. 51, ал. 3 от директора на ГДНП на МВР или от оправомощено от него длъжностно лице, или от началника на РУ на МВР, на чиято територия ще бъдат транспортирани. Лицето трябва:
        ○    Да е български гражданин, гражданин на друга държава членка, пребиваващ на територията на Република България или гражданин на трета държава, постоянно пребиваващ на територията на Република България, навършил 18 години;
        ○    Да има валиден постоянен адрес на територията на Република България;
        ○    Да има издаден валиден български личен документ;
        ○    Да няма друго прието заявление за изпълнение на същата електронна услуга за същото лице, към момента на подаване на заявлението по електронен път;
        ○    Да няма промяна на основни идентификационни данни на лицето (имена, гражданство и др.), спрямо аналогичните данни в последния му издаден български личен документ.