Условия за предоставяне на услугата

Административната услуга се предоставя съгласно чл.114, ал.2 от  ЗОБВВПИ на физическо и юридическо лице, регистрирано като търговец, което подава  заявление чрез свой законен представител или пълномощник. Срокът за изпълнение на услугата е общо 30 дни, считано от датата на заплащане на услугата, като времето за отстраняване на нередовности се изключва.

 

Нормативни документи:
        ○    Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (ЗОБВВПИ);
        ○    Закон за частната охранителна дейност.

 

Условия за получателя на услугата:
        ○    Да е физическо или юридическо лице, регистрирано като търговец;
        ○    Да е получило разрешение за търговия по реда на ЗОБВВПИ;
        ○    Да няма друго прието заявление от заявителя за изпълнение на същата електронна услуга, към момента на подаване на заявлението по електронен път.