Условия за предоставяне на услугата

Административната услуга се предоставя съгласно чл.99, ал.1 и чл.111, ал.1 от  ЗОБВВПИ на физическо и юридическо лице, регистрирано като търговец, и на юридическо лице с нестопанска цел, което подава  заявление чрез свой законен представител или пълномощник. Срокът за изпълнение на услугата е общо 30 дни, считано от датата на заплащане на услугата, като времето за отстраняване на нередовности се изключва.

 

Нормативни документи:
        ○    Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (ЗОБВВПИ);
        ○    Закон за частната охранителна дейност.

 

Условия за получателя на услугата:
        ○    Разрешение за транспортиране на взривни вещества, пиротехнически изделия, огнестрелни оръжия и боеприпаси на територията на Република България се издава на физически и юридически лица, регистрирани като търговци, юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по националното законодателство на държава членка и на лица, създадени със закон или с акт на Министерския съвет, получили разрешение за производство, търговия, придобиване и/или съхранение по реда на този закон, от директора на ГДНП на МВР или от оправомощено от него длъжностно лице, или от началника на РУ на МВР, на чиято територия ще бъдат транспортирани.
        ○    Към момента на подаване на заявлението по електронен път, за лицето не трябва да има друго прието заявление за изпълнение на същата електронна услуга.