Условия за предоставяне на услугата

Административната услуга се предоставя съгласно чл.86, ал.4 от  ЗОБВВПИ на физическо и юридическо лице, регистрирано като търговец, от културни организации по Закона за закрила и развитие на културата и на юридическо лице с нестопанска цел, което подава  заявление чрез свой законен представител или пълномощник. Срокът за изпълнение на услугата е общо 14 дни, считано от датата на заплащане на услугата, като времето за отстраняване на нередовности се изключва.

 

Нормативни документи:
        ○   Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (ЗОБВВПИ).

 

Условия за получателя на услугата:
        ○    Да е физическо или юридическо лице, регистрирано като търговец, от културни организации по Закона за закрила и развитие на културата и от юридически лица с нестопанска цел;
        ○    Да няма друго прието заявление от заявителя за изпълнение на същата електронна услуга, към момента на подаване на заявлението по електронен път.