Условия за предоставяне на услугата

Административната услуга се предоставя съгласно чл.120а от  ЗОБВВПИ на физическо или юридическо лице, което лично, чрез законен представител на юридическо лице  или чрез пълномощник на друго физическо или юридическо лице подава заявление. Срокът за изпълнение на услугата е общо 30 дни, считано от датата на заплащане на услугата, като времето за отстраняване на нередовности се изключва.

 

Нормативни документи:
        ○    Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (ЗОБВВПИ);
        ○    Закон за частната охранителна дейност.

 

Условия за получателя на услугата:
        ○    Да е физическо лице - български гражданин, гражданин на друга държава членка, пребиваващ на територията на Република България или гражданин на трета държава, постоянно пребиваващ на територията на Република България, навършил 18 години, когато получателя е физическо лице;
        ○    Да е физическо или юридическо лице, регистрирано като търговец по смисъла на Търговския закон или е юридическо лице с нестопанска цел,  когато получателя е юридическо лице;
        ○    Да няма друго прието заявление от заявителя за изпълнение на същата електронна услуга, към момента на подаване на заявлението по електронен път.