Условия за предоставяне на услугата

Административната услуга се предоставя съгласно чл.116, ал.1 и чл. 117, ал. 1 от  ЗОБВВПИ на физическо лице, което подава заявление лично или чрез законен представител на  физическо или юридическо лице, регистрирано като търговец по смисъла на Търговския закон, спортна и културна организация и ловно сдружение, получило разрешение за носене и употреба на огнестрелно оръжие по реда на глава четвърта от ЗОБВВПИ. Срокът за изпълнение на услугата е общо 30 дни, считано от датата на заплащане на услугата, като времето за отстраняване на нередовности се изключва.

 

Нормативни документи:
        ○   Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (ЗОБВВПИ).

 

Условия за получателя на услугата:
        ○    Да е български гражданин, гражданин на друга държава членка, пребиваващ на територията на Република България или гражданин на трета държава, постоянно пребиваващ на територията на Република България, навършил 18 години;
        ○    Да има издаден валиден български личен документ;
        ○    Лицето да е получило разрешение за носене и употреба на огнестрелно оръжие по реда на глава четвърта от ЗОБВВПИ, за което се издава Европейски паспорт за огнестрелно оръжие;
        ○    Да предостави покана за участие в ловно или спортно събитие в страна членка, когато услугата се отнася за физическо лице - член на организация/сдружение, регистрирана като спортна и културна организация или ловно сдружение.