Условия за предоставяне на услугата

Административната услуга се предоставя съгласно чл.37а, ал.1 от Наредба № І-45/2000 г. за регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането от движение на моторните превозни средства и ремаркетата теглени от тях на физическо или юридическо лице, което подава  заявление лично, чрез законен представител на юридическо лице  или чрез пълномощник на друго физическо или юридическо лице, или по подадено от длъжностно лице  заявление. Срокът за изпълнение на услугата е 14 дни, считано от датата на заплащане на услугата.

 

Нормативни документи:
        ○    Наредба № І-45/2000 г. за регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането от движение на моторните превозни средства и ремаркетата теглени от тях.

 

Условия за получателя на услугата:
        ○     Да е физическо лице - български гражданин, гражданин на друга държава членка, пребиваващ на територията на Република България или гражданин на трета държава, постоянно пребиваващ на територията на Република България;
        ○     Да е юридическо лице, регистрирано по законодателството на РБългария.