Условия за предоставяне на услугата

Административната услуга се предоставя съгласно чл.159, ал.1 от  Закона за движението по пътищата и чл.31 от Наредба  І-157/01.10.2002 г. на физическо лице, което подава  заявление лично   или чрез пълномощник. Срокът за изпълнение на услугата е 14 дни, считано от датата на заплащане на услугата.

 

Нормативни документи:
        ○    Закон за движението по пътищата;
        ○    Наредба  І-157/01.10.2002 г. за условията и реда за издаване на свидетелство за управление на моторни превозни средства, отчета на водачите и тяхната дисциплина.

 

Условия за получателя на услугата:
        ○     Да е физическо лице - български гражданин, гражданин на друга държава членка, пребиваващ на територията на Република България или гражданин на трета държава, постоянно пребиваващ на територията на Република България