Условия за предоставяне на услугата

Административната услуга се предоставя съгласно чл.55, ал.1, т.2 от ЗЧРБ,  чл.70 от ЗБЛД и чл.53, чл.54 от ПИБЛД на лица:
        ○    граждани на ЕС и членове на техните семейства – относно предоставяне на данни за настоящ адрес, ЛН, ЕГН, имена, рождена дата, от кога има регистрирано пребиваване, преминаване през ГКПП, издадени български лични документи, изгубен документ;
        ○    граждани на трети страни – относно настоящ адрес, постоянен адрес, ЛНЧ, ЕГН, имена, рождена дата, наличие на друго гражданство в АИС на МВР, издадени български лични документи, разрешен срок на пребиваване, предоставяне на информация за всички издадени документи.
Заявлението се подава лично или чрез пълномощник на друго физическо лице. Срокът за изпълнение на услугата е 14 дни, считано от датата на заплащане на услугата.

 

Нормативни документи:
        ○   Закон за чужденците в Р България (ЗЧРБ);
        ○   Закон за българските лични документи (ЗБЛД);
        ○   Правилник за издаване на българските лични документи (ПИБЛД).

 

Условия за получателя на услугата:
        ○    Да е чужд гражданин, с право на пребиваване на територията на Република България;
        ○    Да притежава валиден национален документ;
        ○    Да притежава валиден български личен документ;
        ○    Да има валиден постоянен адрес на пребиваване на територията на Република България или адрес на пребиваване за гражданите на ЕС.