Условия за предоставяне на услугата

Административната услуга се предоставя съгласночл.81 ал.1 и ал.2 от  ЗОБВВПИ на физическо лице, което подава заявление лично или чрез законен представител на  физическо или юридическо лице, регистрирано като търговец по смисъла на Търговския закон, спортна и културна организация и ловно сдружение, получило разрешение за придобиване и съхранение на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях. Срокът за изпълнение на услугата е общо 30 дни, считано от датата на заплащане на услугата, като времето за отстраняване на нередовности се изключва.

 

Нормативни документи:
        ○   Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (ЗОБВВПИ).

 

Условия за получателя на услугата:
        ○    Да е български гражданин, гражданин на друга държава членка, пребиваващ на територията на Република България или гражданин на трета държава, постоянно пребиваващ на територията на Република България, навършил 18 години;
        ○    Да има валиден постоянен адрес на територията на Република България;
        ○    Да има издаден валиден български личен документ;
        ○    Да няма друго прието заявление за изпълнение на същата електронна услуга за същото лице, към момента на подаване на заявлението по електронен път;
        ○    Да няма промяна на основни идентификационни данни на лицето (имена, гражданство и др.), спрямо аналогичните данни в последния му издаден български личен документ.