Условия за предоставяне на услугата

Административната услуга се предоставя по реда на ЗБЛД, ЗДвП и ПИБЛД на български гражданин или чужденец, с уредено право на пребиваване на територията на Р България или гражданин на ЕС, с уредено право на пребиваване на територията на Р България, който лично подава заявление. Срокът за изпълнение на услугата е 30 дни, считано от датата на заплащане на услугата.

 

Нормативни документи:
        ○    Закон за българските лични документи (ЗБЛД);
        ○    Закон за движението по пътищата (ЗДвП);
        ○    Правилник за издаване на българските лични документи (ПИБЛД);
        ○    Наредба  І-157/01.10.2002 г. за условията и реда за издаване на свидетелство за управление на моторни превозни средства, отчета на водачите и тяхната дисциплина.

 

Условия за получателя на услугата:
        ○    Да е български гражданин или чужденец, с уредено право на пребиваване на територията на Р България или гражданин на ЕС, с уредено право на пребиваване на територията на Р България, като притежава:
              - ЕГН - за български гражданин;
              - ЕГН и/или ЛНЧ - за чужденец;
              - ЛН - за гражданин на ЕС.
        ○    Да е навършил 18 години;
        ○    Да има валиден постоянен адрес на територията на Република България за българските граждани и валиден адрес на пребиваване за чужденците/граждани на ЕС;
        ○    Да има издаден български личен документ по заявление, подадено лично до 59 месеца преди датата на подаване на електронното заявление и да са му снети необходимите биометричните данни;
        ○    Да няма друго прието заявление за издаване на документ от същия вид, към момента на подаване на заявлението по електронен път;
        ○    Да няма промяна на името, единния граждански номер, пола, гражданството или съществени и трайни изменения на образа на лицето;
        ○    Допуска се подаване на заявление за издаване на свидетелство за управление на моторно превозно средство по електронен път в случаите на промяна на името, ако на лицето вече е била издадена лична карта с промененото име;
        ○    Да не е поставен под запрещение.

        ○    Да няма промяна на постоянния адрес от едно населено място в друго населено място.