Условия за предоставяне на услугата

Административните услуги се предоставят съгласно чл.18а от ЗБЛД и чл.18, ал.3, чл.22, ал.3 от ПИБЛД на български гражданин, който лично подава заявление. Срокът за изпълнение на услугата е до 30 дни, считано от датата на заплащане на услугата.

 

Нормативни документи:
        ○    Закон за българските лични документи (ЗБЛД);
        ○    Правилник за издаване на българските лични документи (ПИБЛД).

 

Условия за получателя на услугата:
        ○    Да е български гражданин, навършил 18 години;
        ○    Да има валиден постоянен адрес на територията на Република България;
        ○    Да има издаден български личен документ по заявление, подадено лично до 59 месеца преди датата на подаване на електронното заявление и да са му снети необходимите биометричните данни;
        ○    Да няма друго прието заявление за издаване на документ от същия вид, към момента на подаване на заявлението по електронен път;
        ○    Да няма промяна на името, единния граждански номер, пола, гражданството или съществени и трайни изменения на образа на лицето;
        ○    Да не е поставен под запрещение.
При липса на някои от изброените условия - услугата не се предоставя.

 

Документи, декларирани в заявлението, които се предоставят в оригинал при получаване на издадения български личен документ:
        ○    Валиден удостоверителен документ за трайно увреждане 50 и над 50%, ако има такъв.

Издадените лична карта и/или паспорт, резултат от услугата, се получава/т лично, на гише в посочена от заявителя при подаване на заявлението структура на МВР по постоянен адрес.