Услуги / Издаване на дубликат на свидетелство за управление на МПС при загуба, кражба или унищожаване
За да заявите избраната от Вас услуга, моля влезте в системата чрез „Вход в системата“.

Указания за потребителя на услугата

Внимание: Преди да стартирате услугата, проверете имате ли неплатени задължения по линия на “Пътна полиция” - Проверка за задължения по ФИШ/АУАН/НП. Тази услуга няма да бъде изпълнена при наличие такива.

Издаденият документ, заявен чрез тази услуга, може да бъде получен само в лично качество. Получаването му чрез пълномощник не е възможно.

  1. При стартиране на услугата подавате "Искане" за издаване на дубликат на свидетелство за управление на МПС, системата проверява дали са налице необходимите условия за изпълнение на услугата, за което ще бъдете уведомени чрез съобщение на Вашия e-mail.
  2. При наличие на необходимите условия системата Ви предоставя възможност да попълните и подадете "Заявление" за издаване на дубликат на свидетелство за управление на МПС.  
  3. Към момента можете да заявите само обикновена услуга със срок за изпълнение до 30 дни от заплащането й.
  4. При попълване на заявлението се уверете, че автоматично предложените данни за имена, месторождение и постоянен адрес са актуални. В случай на несъответствие не подписвайте заявлението и се обърнете за съдействие към администратор на услугата.
  5. Подпишете „Заявлението” с квалифициран електронен подпис (чрез натискане на бутон Подпиши), за да го подадете за обработка към длъжностно лице.

Внимание: С подписване на заявлението Вие потвърждавате, че всички попълнени в него данни са актуални и желаете да Ви бъде издаден съответния документ.

  1. Заплатете по електронен път таксата за изпълнение на услугата (чрез натискане на бутон Плати). За размера на таксата ще бъдете уведомен с e-mail, след получено одобрение от длъжностно лице.

Внимание: Услугата ще бъде изпълнена след заплащане на съответната такса само чрез използване на механизма, осигурен от Портала. Електроннатауслуга не може да бъде изпълнена при заплащане на таксата чрез банка или друг финансов посредник.

Заявената услуга ще се изпълни до 30 дни след заплащането й.

Заявеният от Вас документ ще Ви бъде връчен на гише в структура на МВР и в срок, посочени в уведомително съобщение на Вашия e-mail.

Справка за издадени документи по услугата можете да направите на следния адрес:

Справка за издадени и неполучени български лични документи

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд