Услуги / Издаване на лични карти и паспорти на български граждани
За да заявите избраната от Вас услуга, моля влезте в системата чрез „Вход в системата“.

Указания за потребителя на услугата

Внимание: Издаденият/те документ/и, заявен/и чрез тази услуга, могат да бъдат получени само в лично качество. Получаването им чрез пълномощник не е възможно.

  1. При стартиране на услугата подавате "Искане" за издаване на лична карта и/или паспорт, системата проверява дали са налице необходимите условия за изпълнение на услугата, за което ще бъдете уведомени чрез съобщение на Вашия e-mail.
  2. При наличие на необходимите условия системата Ви предоставя възможност да попълните и подадете "Заявление" за издаване на искания/те личен/ни документ/и.  
  3. Към момента можете да заявите само обикновена услуга със срок за изпълнение до 30 дни от заплащането й.
  4. При попълване на заявлението се уверете, че автоматично предложените данни за имена, месторождение и постоянен адрес са актуални. В случай на несъответствие не подписвайте заявлението и се обърнете за съдействие към администратор на услугата.
  5. Подпишете „Заявлението” с квалифициран електронен подпис (чрез натискане на бутон Подпиши), за да го подадете за обработка към длъжностно лице.

Внимание: С подписване на заявлението Вие потвърждавате, че всички попълнени в него данни са актуални и желаете да Ви бъде издаден съответния документ.

  1. Заплатете по електронен път таксата за изпълнение на услугата (чрез натискане на бутон Плати). За размера на таксата ще бъдете уведомен с e-mail, след получено одобрение от длъжностно лице.

Внимание: Услугата ще бъде изпълнена след заплащане на съответната такса само чрез използване на механизма, осигурен от Портала. Електронната услуга не може да бъде изпълнена при заплащане на таксата чрез банка или друг финансов посредник.

 Заявената услуга ще се изпълни до 30 дни след заплащането й.

 Заявените от Вас документи ще Ви бъдат връчени на гише в структура на МВР и в срок, посочени в уведомително съобщение на Вашия e-mail.

Справка за издадени и неполучени български лични документи

 

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд