Необходими документи

  1. Документ за самоличност - за физическите лица; единен идентификационен код (ЕИК) за стопанските субекти, а за тези, които не притежават ЕИК - документ за създаване и за код БУЛСТАТ;
  2. Свидетелството за предходна регистрация - част I и част II или регистрационен талон – за регистрации, непроменени след м. декември 2003 г. задържат се при регистрацията. Ако свидетелството е изгубено или откраднато, се генерира декларация, която заявителят подписва.
  3. Документ за преминат преглед за техническа изправност;
  4. Документ за сключена застраховка "Гражданска отговорност";
  5. Документ за платена държавна такса;
  6. Нотариално заверено пълномощно – когато промяната в регистрацията се заявява от пълномощник.