Необходими документи

За да платите задължения по фиш/акт за установяване на административно нарушение (АУАН)/наказателно постановление (НП) е необходимо да разполагате с информация за конкретен документ: тип (фиш, АУАН или НП), серия (не се попълва за НП), номер и дължима сума.

Системата ще Ви предостави както данни за посочения от Вас документ, така и информация за всички неплатени задължения за лицето по документа, по линия на административно-наказателна дейност в "Пътна полиция"-МВР.

Забележка: Портала за електронни административни услуги на МВР не връща данни за невръчен неплатен електронен фиш при справка по ЕГН и номер на СУМПС. Информация за невръчен неплатен електронен фиш се връща само ако търсенето е извършено по тип, серия, номер и сума на конкретния фиш.