Необходими документи

 1. Документ, удостоверяващ начина на придобиването им в случаите на наследство.
 2. Списък на лицата, които ще имат достъп до взривни вещества и/или пиротехнически изделия, съгласуван с началника на РУ на МВР по местосъхранението им.
 3. Физически и юридически лица регистрирани като търговци по националното законодателство на държава членка предоставят и ЕИК, когато са регистрирани по реда на Търговския закон, или удостоверение за вписване в регистъра по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, или копие от удостоверение за вписване в съответния регистър по националното законодателство на другата държава членка в легализиран превод на български език.
 4. Българските граждани, граждани на други държави членки, пребиваващи на територията на Република България и граждани на трета държава, постоянно пребиваващи на територията на Република България, управителят/управителите или членовете на управителните предоставят допълнително следните документи:
              ○    Свидетелство за съдимост или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващо, че лицето не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;
              ○    Официален документ, издаден от орган на съдебната власт, или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващ, че срещу лицето няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;
              ○    Медицинско свидетелство от лечебно заведение или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващо, че лицето не страда от психически разстройства.
 5. Нотариално заверено изрично пълномощно - когато заявлението се подава от пълномощник на юридическото лице.