Необходими документи

 1. Разрешение за ползване на обектите или друг заместващ го документ, издаден по реда на Закона за устройство на територията и/или сертификат за съответствие, удостоверяващ годността на мобилна производствена установка за взривни вещества.
 2. Документ, удостоверяващ правното основание за ползване на обектите.
 3. Паспорт на склада за съхранение на взривни вещества, оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия.
 4. Разработени и утвърдени от производителите инструкции за безопасност при осъществяване на дейности с взривни вещества, оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия.
 5. Документ, удостоверяващ квалификацията на лицата за извършване на ремонтна дейност на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях, определена в наредбата по чл.14 ал.2 от ЗОБВВПИ.
 6. Копие от договор с лице, получило лиценз да извършва охранителна дейност по реда на Закона за частната охранителна дейност; когато охраната на обектите за ремонт ще се осъществява от служители на лицето, се представя копие от удостоверение за регистрация, издадено по реда на Закона за частната охранителна дейност.
 7. Копие от договор за СОТ за обектите по чл.134 ал.1 от ЗОБВВПИ.
 8. Свидетелство за съдимост или аналогичен документ по националното законодателство на друга държава на управителя/управителите или членовете на управителните органи, удостоверяващо, че съответното лице не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер.
 9. Официален документ, издаден от орган на съдебната власт, или съответен документ по националното законодателство на друга държава, удостоверяващ, че срещу управителя/управителите или членовете на управителните органи  на лицето по чл.133 ал.1 от ЗОБВВПИ, няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер.
 10. Медицинско свидетелство от лечебно заведение или аналогичен документ по националното законодателство на друга държава, удостоверяващо, че управителят/управителите или членовете на управителните органи  на лицето по чл.133 ал.1 от ЗОБВВПИ, не страдат от психически разстройства.
 11. Нотариално заверено изрично пълномощно - когато заявлението се подава от пълномощник на юридическото лице.