Необходими документи

  1. Копие от разрешение за производство, търговия, придобиване и/или съхранение на взривни вещества за граждански цели.
  2. Копие от договор с лице, получило лиценз да извършва охранителна дейност по реда на Закона за частната охранителна дейност; когато доставката ще се охранява от служители на лицето, се представя копие от удостоверението за регистрация, издадено по реда на Закона за частната охранителна дейност.
  3. Удостоверение за годност на превозното средство, в случаите когато такова се изисква, съгласно изискванията на международните споразумения за превоз на опасни товари, по които Република България е страна.
  4. При автомобилни превози - валидни ADR свидетелства на водачите, когато стоките са включени в международните споразумения за превоз на опасни товари, по които Република България е страна.
  5. Нотариално заверено изрично пълномощно - когато заявлението се подава от пълномощник на юридическото лице.