Необходими документи

  1. Копие от съответното разрешение.
  2. Копие от договор с лице, получило лиценз да извършва охранителна дейност по реда на Закона за частната охранителна дейност; когато доставката ще се охранява от служители на лицето, се представя копие от удостоверението за регистрация, издадено по реда на Закона за частната охранителна дейност.
  3. Удостоверение за годност на превозното средство, в случаите когато такова се изисква, съгласно изискванията на международните споразумения за превоз на опасни товари, по които Република България е страна.
  4. Предварително съгласие от държавата членка получател, когато такова се изисквa по националното и законодателство.
  5. При автомобилни превози - валидни ADR свидетелства на водачите, когато стоките са включени в международните споразумения за превоз на опасни товари, по които Република България е страна.
  6. Документ издаден по Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната и на изделия и технологии с двойна употреба, когато изделията попадат в обхвата му.
  7. Нотариално заверено изрично пълномощно - когато заявлението се подава от пълномощник на юридическото лице.