Необходими документи

  1. Към заявлението се прилагат документи, свързани с:
            ○    Промяна на адреса на обектите за съхранение на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях;
            ○    Прекратяване на правоотношението със служителите, които са получили разрешение за носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях;
            ○    Промяна на търговската регистрация/регистрацията като юридическо лице с нестопанска цел;
            ○    Придобиване на огнестрелно оръжие.
  2. Нотариално заверено изрично пълномощно - когато заявлението се подава от пълномощник на юридическото лице.