Необходими документи

Към заявлението се прилагат документи, свързани с:

 1. Преустройство на складовете и/или обектите за търговия.
 2. Промяна на лице по чл. 36, ал. 1 от ЗОБВВПИ:
             ○    ръководител на склада за съхранение и/или на обекта за търговия;
             ○    служители, които осъществяват контрол за спазване на правилата за безопасност на труда при работа с взривни    вещества, оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия;
             ○    специалисти, които водят отчетност на движението на изделията, с които се извършва търговия.
 3. Промяна на търговската регистрация.
 4. Промяна на видовете взривни вещества, оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия.
 5. Нотариално заверено изрично пълномощно - когато заявлението се подава от пълномощник на юридическото лице.