Необходими документи

 1. Разрешение за ползване на обектите или друг заместващ го документ, издаден по реда на Закона за устройство на територията и/или сертификат за съответствие, удостоверяващ годността на мобилна производствена установка за взривни вещества.
 2. Документ, удостоверяващ правното основание за ползване на обектите.
 3. Паспорт на склада за съхранение на взривни вещества, оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия, разработени и утвърдени от производителите инструкции за безопасност при осъществяване на дейности с взривни вещества, оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия.
 4. Разработени и утвърдени от производителите инструкции за безопасност при осъществяване на дейности с взривни вещества, оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия.
 5. Списък на лицата, които ще имат достъп до взривните вещества, оръжията, боеприпасите и пиротехническите изделия, съгласуван с началника на районното управление на МВР по местонахождението на обекта.
 6. Списък на видовете изделия, с които лицата ще търгуват.
 7. Списък на лицата, които са:
          ○     Ръководител на склада за съхранение и/или на обекта за търговия;
          ○     Служители, които осъществяват контрол за спазване на правилата за безопасност на труда при работа с взривни вещества, оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия;
          ○     Специалисти, които водят отчетност на движението на изделията, с които се извършва търговия.
    За тези лица се изисква:
          ○     Свидетелство за съдимост, удостоверяващо, че съответното лице не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;
          ○     Официален документ, издаден от орган на съдебната власт, или съответен документ по националното законодателство на друга държава, удостоверяващ, че срещу лицето няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;
          ○     Медицинско свидетелство от лечебно заведение или аналогичен документ по националното законодателство на друга държава, удостоверяващо, че лицето не страда от психически разстройства;
          ○     Копие от трудов договор и документ за придобита квалификация.
 8. Копие от договор с лице, получило лиценз да извършва охранителна дейност по реда на Закона за частната охранителна дейност; когато охраната на търговските обекти и/или складовете ще се осъществява от служители на, се представя копие от удостоверение за регистрация, издадено по реда на Закона за частната охранителна дейност.
 9. Свидетелство за съдимост или аналогичен документ по националното законодателство на друга държава на управителя/управителите или членовете на управителните органи, удостоверяващо, че съответното лице не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер.
 10. Официален документ, издаден от орган на съдебната власт, или съответен документ по националното законодателство на друга държава, удостоверяващ, че срещу управителя/управителите или членовете на управителните органи няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер.
 11. Медицинско свидетелство от лечебно заведение или аналогичен документ по националното законодателство на друга държава, удостоверяващо, че управителят/управителите или членовете на управителните органи не страдат от психически разстройства.
 12. Нотариално заверено изрично пълномощно - когато заявлението се подава от пълномощник на юридическото лице.