Необходими документи

  1. Копие от договор с лице, извършващо частна охранителна дейност при условията и по реда на Закона за частната охранителна дейност; когато доставката ще се охранява от служители на лицето, се представя копие от документ, удостоверяващ правото да се извършва дейност по чл. 5, ал. 1, т. 5 от Закона за частната охранителна дейност, издаден на лицето по реда на Закона за частната охранителна дейност.
  2. Договор за съхранение, ако лицето няма разрешения за производство, търговия или съхранение издадени по ЗОБВВПИ.
  3. Когато огнестрелните оръжия и боеприпасите попадат в обхвата на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба, се прилагат и изискванията, установени в него.
  4. Нотариално заверено изрично пълномощно - когато заявлението се подава от пълномощник на юридическото лице.
  5. Разрешение за придобиване на огнестрелни оръжия и/или боеприпаси за физическите лица.
  6. Проформа фактура с данните на оръжието, ако е приложимо за физическите лица.