Необходими документи

  1. Разрешение за внос или за транзитен превоз през територията на държавата, следваща Република България по маршрута на транзитния превоз, издадено от компетентния орган на съответната държава.
  2. Удостоверение за годност на превозните средства, в случаите когато такива се изискват съгласно изискванията на международните споразумения за превоз на опасни товари, по които Република България е страна.
  3. При автомобилни превози - валидни ADR свидетелства на водачите, когато стоките са включени в международните споразумения за превоз на опасни товари, по които Република България е страна.
  4. Копие на договор с лице, извършващо частна охранителна дейност при условията и по реда на Закона за частната охранителна дейност; когато товарът ще се охранява от служители на заявителя, се представя копие на документ, удостоверяващ правото да се извършва дейност по чл. 5, ал. 1, т. 5 от Закона за частната охранителна дейност, издаден на лицето по реда на Закона за частната охранителна дейност.
  5. Нотариално заверено изрично пълномощно - когато заявлението се подава от пълномощник на юридическото лице.