Необходими документи

  1. Копие от разрешението за съответните дейности, издадено по реда на ЗОБВВПИ.
  2. Документ, удостоверяващ причината за издаване на разрешението за внос и/или износ.
  3. Предварително писмено съгласие, издадено от компетентен орган на третата държава, когато това е предвидено в националното й законодателство - при износ.
  4. Сертификат за качество - при внос на нови огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях.
  5. Нотариално заверено изрично пълномощно - когато заявлението се подава от пълномощник на друго физическо лице.