Необходими документи

 1. Документи по чл. 61, ал. 4 от ЗОБВВПИ за управителя/управителите или членовете на управителните органи на лицата, обекти на тази услуга:
          ○    Свидетелство за съдимост или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващо, че лицето не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;
          ○    Официален документ, издаден от орган на съдебната власт, или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващ, че срещу лицето няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;
          ○    Медицинско свидетелство от лечебно заведение или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващо, че лицето не страда от психически разстройства.
 2. Разрешение за придобиване и/или съхранение, издадено по реда на ЗОБВВПИ - при внос.
 3. Адрес на обекта за съхранение на взривни вещества, пиротехнически изделия, огнестрелни оръжия и боеприпаси - при внос.
 4. Копие от документ, удостоверяващ правното основание за ползване на обекта за съхранение на взривни вещества, пиротехнически изделия, огнестрелни оръжия и боеприпаси - при внос, когато лицата, обект на тази услуга нямат разрешение за съхранение.
 5. Копие от договори за търговски сделки с контрагенти, установени на територията на третата държава, със заличена информация, представляваща търговска тайна.
 6. Удостоверение за годност на превозното средство, в случаите когато такова се изисква, съгласно изискванията на международните споразумения за превоз на опасни товари, по които Република България е страна.
 7. Копие от договор с лице, извършващо частна охранителна дейност при условията и по реда на Закона за частната охранителна дейност; когато доставката ще се охранява от служители на лицето, обект на услугата, се представя копие от документ, удостоверяващ правото да се извършва дейност по чл. 5, ал. 1, т. 5 от Закона за частната охранителна дейност, издаден на лицето по реда на Закона за частната охранителна дейност.
 8. Предварително писмено съгласие, издадено от компетентен орган на третата държава, когато това е предвидено в националното й законодателство - при износ.
 9. Сертификати за качество при внос.
 10. Документи издадени по реда на Закона за експортния контрол на продукти свързани с отбраната и на изделията и технологии с двойна употреба (при необходимост).
 11. Нотариално заверено изрично пълномощно - когато заявлението се подава от пълномощник на юридическото лице.