Необходими документи

  1. Нотариално заверено изрично пълномощно - когато заявлението се подава от упълномощено лице.
  2. Решение по изпълнително дело  за ЧСИ/ДСИ - когато заявлението се подава от длъжностно лице.