Необходими документи

  1. Нотариално заверено изрично пълномощно - когато заявлението се подава от упълномощено лице.