Необходими документи

 1. Документите по чл. 79, ал. 2, т. 1 – 4 от ЗОБВВПИ:
          ○    Разрешение за ползване на обектите или друг заместващ го документ, издаден по реда на Закона за устройство на територията;
          ○    Документ, удостоверяващ правното основание за ползване на обектите;
          ○    Паспорт на склада за съхранение на огнестрелните оръжия и боеприпасите за тях;
          ○    Копие от договор с лице, извършващо частна охранителна дейност при условията и по реда на Закона за частната охранителна дейност; когато охраната на складовете ще се осъществява от служители на лицето по чл.79 ал. 1, се представя копие от документ, удостоверяващ правото да се извършва дейност по чл. 5, ал. 1, т. 5 от Закона за частната охранителна дейност, издаден на лицето по реда на Закона за частната охранителна дейност.
 2. Документите по чл. 61, ал. 4 от ЗОБВВПИ за управителя/управителите или членовете на управителните органи на лицата, обекти на тази услуга:
          ○    Свидетелство за съдимост или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващо, че лицето не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;
          ○    Официален документ, издаден от орган на съдебната власт, или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващ, че срещу лицето няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;
          ○    Медицинско свидетелство от лечебно заведение или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващо, че лицето не страда от психически разстройства.
 3. Списък на лицата, които са:
          ○     Ръководител на склада за съхранение;
          ○     Служители, които осъществяват контрол за спазване на правилата за безопасност на труда при работа с взривни вещества, оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия;
          ○     Специалисти, които водят отчетност на движението на изделията.
    За тези лица се изисква:
          ○     Свидетелство за съдимост, удостоверяващо, че съответното лице не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;
          ○     Официален документ, издаден от орган на съдебната власт, или съответен документ по националното законодателство на друга държава, удостоверяващ, че срещу лицето няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;
          ○     Медицинско свидетелство от лечебно заведение или аналогичен документ по националното законодателство на друга държава, удостоверяващо, че лицето не страда от психически разстройства;
          ○     Копие от трудов договор и документ за придобита квалификация.
 4. Копие от договор с лице, получило лиценз да извършва охранителна дейност по реда на Закона за частната охранителна дейност; когато охраната на търговските обекти и/или складовете ще се осъществява от служители на, се представя копие от удостоверение за регистрация, издадено по реда на Закона за частната охранителна дейност.
 5. Свидетелство за съдимост или аналогичен документ по националното законодателство на друга държава на управителя/управителите или членовете на управителните органи, удостоверяващо, че съответното лице не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер.
 6. Официален документ, издаден от орган на съдебната власт, или съответен документ по националното законодателство на друга държава, удостоверяващ, че срещу управителя/управителите или членовете на управителните органи няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер.
 7. Медицинско свидетелство от лечебно заведение или аналогичен документ по националното законодателство на друга държава, удостоверяващо, че управителят/управителите или членовете на управителните органи не страдат от психически разстройства.
 8. Нотариално заверено изрично пълномощно - когато заявлението се подава от пълномощник на юридическото лице.