Необходими документи

Физическото лице прилага:

  1. Документи относно промяната, свързани с издаденото разрешение.

 

Юридическото лице прилага за получателя на услугата документи свързани с: 

  1. Промяна на адреса на обектите за съхранение на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях;
  2. Прекратяване на правоотношението със служителите или членовете по чл. 81, ал. 2, които са получили разрешение за носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях;
  3. Промяна на търговската регистрация/регистрацията като юридическо лице с нестопанска цел;
  4. Придобиване на огнестрелно оръжие при условията на чл. 77, ал. 4.