Необходими документи

 Физическото лице прилага:

 1. Документ за завършен курс и положен изпит за безопасно боравене с огнестрелно оръжие - за служебни цели или за самоотбрана, билет за лов - за ловни цели, или документ за членство от съответната спортна организация по Закона за физическото възпитание и спорта - за спортни цели.
 2. Две снимки с размер 3 на 4 см (за лица, за които няма данни в системата за българските лични документи).
 3. Удостоверение за годност за употреба, издадено по реда на чл.87, ал.2 от ЗОБВВПИ, когато огнестрелното оръжие не е ново.

 

Юридическото лице прилага за получателя на услугата:

 1. Копие от документите за самоличност на служителите или членовете.
 2. Копие от договор за трудово или гражданско правоотношение на служителите или документ, удостоверяващ членство в съответната организация.
 3. Копие от разрешението за придобиване и съхранение.
 4. Документите по т.1 за всеки служител или член и за всяко огнестрелно оръжие.
 5. Допълнително за всеки служител или член се подават:
          ○    Свидетелство за съдимост или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващо, че лицето не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;
          ○    Официален документ, издаден от орган на съдебната власт, или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващ, че срещу лицето няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;
          ○    Медицинско свидетелство от лечебно заведение или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващо, че лицето не страда от психически разстройства.
 6. Застраховка "Гражданска отговорност" за лицата извършващи охранителна дейност.