Необходими документи

  1. Документи за промяна относно издаденото разрешение.
  2. Нотариално заверено изрично пълномощно - когато заявлението се подава от пълномощник на друго физическо лице.