Необходими документи

 1. Свидетелство за съдимост или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващо, че лицето не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер.
 2. Официален документ, издаден от орган на съдебната власт, или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващ, че срещу лицето няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер.
 3. Медицинско свидетелство от лечебно заведение или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващо, че лицето не страда от психически разстройства.
 4. Нотариално заверено изрично пълномощно - когато заявлението се подава от пълномощник на друго физическо лице.
 5. Документи за придобиване на оръжията.
 6. Удостоверение за годност на огн. оръжие, ако не е ново.
 7. Документ за извършена прострелка на ново късоцевно огнестрелно оръжие.
 8. Заверени ловен билет, членска карта. (оръжия за ловни цели).
 9. Документ за членство в спортна организация. (оръжия за спортни цели).
 10. Документ  за обезапасяване от сработване по предназначение на огнестрелно оръжие. (оръжия за колекциониране или културни цели).
 11. Служебна бележка за служители на МВР, ДАНС, ДАТО, ДАР, ГД "Охрана" и ГД "Изпълнение на наказанията" при МП, служителите от "Бърото по защита" при главния прокурор, военослужещите от ВС и офицерите и сержантите от НСО.Свидетелство за съдимост или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващо, че лицето не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер.