Необходими документи

  1. Удостоверение за актуално състояние за юридическите лица с нестопанска цел, копие от акта за вписване в съответния регистър по националното законодателство на държава - членка на Европейския съюз, на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, в легализиран превод на български език.
  2. Удостоверение по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, че търговецът и неограничено отговорните съдружници в командитно или събирателно дружество, или юридическо лице нямат задължения.
  3. Образци на лична идентификационна карта, отличителен знак или униформено облекло.
  4. Освен изброените по-горе документи, физическите лица, регистрирани като еднолични търговци, членовете на управителния орган на търговското дружество или на юридическото лице, както и неограничено отговорните съдружници в командитно или събирателно дружество прилагат допълнително:
            ○    Свидетелство за съдимост;
            ○    Официален документ, издаден от орган на съдебната власт, удостоверяващ липсата на образувани наказателни производства за умишлено престъпление от общ характер;
            ○    Медицинско удостоверение, че лицата не страдат от психически заболявания.