Необходими документи

  1. Нотариално заверено изрично пълномощно - когато заявлението се подава от пълномощник на друго физическо лице.
  2. Документ издаден от органите на съдебната власт - когато се изискват данни за трето лице.
  3. Валиден документ за самоличност.

 

При получаване на издаденото удостоверение в звената БДС при СДВР/ОДМВР, прикачените документи се представят в оригинал. Издаденото удостоверение се получава лично от заявителя.